YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Diogelwch Aelodau

 

Teulu yw aelodau'r Ysgol Sul a'r Capel, Teulu Duw, ac fel aelodau o deulu fe ddylai pawb gynorthwyo i ofalu am bawb arall, yn hen ac ifanc.

 

Nid yw hyn yn golygu dim ond gofalu am ddiogelwch corfforol tra ar dir y capel, ond hefyd unrhyw beth sydd yn amharu ar ddiogelwch corfforol ac ysbrydol aelodau y tu allan i'r capel.

 

Fe ddylai pawb fod yn barod i wrando ar beth sydd gan eraill i'w ddweud, nid dim ond yn yr Ysgol Sul, ond os oes pethau tu allan i'r Ysgol Sul yn peri gofid. Os oes blentyn yn mynd at aelod arall o'r Capel neu'r Ysgol Sul i adrodd hanes rhywbeth sydd anghyfreithlon ni ddylid addo cadw'r peth yn gyfrinachol ac fe ddylyd pasio'r wybodaeth ymlaen i'r awdyrdodau priodol.

 

Os oes rhywbeth o'i le - gwnewch yn siwr eich bod yn dweud wrth rywun! Fe ddylai aelodau'r Ysgol Sul a'r Capel deimlo eu bod yn galled troi at rywun arall o fewn teulu'r capel os ydynt mewn trafferth.

 

Er bod peth hwyl a sbort i'w gael yn ystod gwersi'r Ysgol Sul, mae rhai rheolau yn bwysig.

 

Rheolau Diogelwch :

  • Os ydych yn gweld rhywbeth a allai achosi damwain rhowch wybod i'r athro/athrawes yn syth, neu un o'r diaconiaid.
  • Nid oes unrhyw blentyn i redeg allan yn ystod y wers.
  • Nid oes unrhyw blentyn i adael ar y diwedd heblaw bod y person sydd yn eu casglu wedi cyrraedd.
  • Nid oes fod taflu pethau fel pensiliau, pren mesur, ac yn y blaen, ar unrhyw bryd.
  • Nid oes fod rhedeg o amgylch yn ystod y wers, heblaw am bryd mae rhedeg yn rhan o ryw sgets neu ran arall o'r wers.
  • Nid oes fod ymladd, cicio, na pheri niwed i unrhyw un, mewn unrhyw ffordd.

 

Delio gyda phroblemau ar dir y capel (yn enwedig gyda'r plant a'r ifanc) :

Os fydd pethau yn mynd o'i le, a damwain yn digwydd, fe ddylai pawb wybod beth i'w wneud

  • Damwain Wael - ffonio am ambiwlance (fe ddylai o leiaf un person, yr athrawes, fod a ffôn symudol); ffonio rhiant neu berson arall mae'r aelod wedi rhoi ar eu taflen "Pwy wyf fi"; ôl oedolyn arall o'r capel.
  • Damwain Fach, megis cwympo - asesu faint o ddolur mae'r aelod wedi cael; ffonio rhiant os yw'r aelod yn teimlo fod angen hynny.
  • Yn Teimlo'n Sâl - gweld pa mor sâl y mae'r aelod; gadael iddo/iddi eistedd yn dawel am ychydig funudau i weld a yw yn gwella, os nad yn rhy wael; ôl oedolyn arall o'r capel a ffonio rhiant, os ydynt yn gwaethygu.

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Ein Ysgol Sul Ni : Diogelwch Aelodau

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth