YSP
  Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion
Diarhebion 8 : 33
 

 

Bwrdd y Cymun

 

 

NODYN:

Os ydych yn cael problem i weld y fwydlen sydd uwch cynnwys y dudalen, o dan y logo a'r adnod, fe allwch weld rhestr o'r holl dudalennau sydd yn y wefan drwy glicio YMA!

 

(Fe all y broblem yma ddigwydd os ydych yn gwahardd sgriptiau rhag rhedeg yn eich porwr)

 

 

Nodiadau am y Wefan

 

Gwefan yr Ysgol Sul

http://www.ysgol-sul.penyparc.org.uk

 

Rydym yn chwilio am wahanol ffyrdd i arddangos y gwaith mae dosbarth y plant yn gwneud bob blwyddyn. Penderfynwyd creu gwefan er mwyn rhoi enghreifftiau o'r math o waith mae'r plant wedi bod yn gwneud i fyny i bawb eu gweld. Fe fydd y gwaith yma yn ymddangos ar y wefan maes o law o dan y pennawd "Gwaith yr Ysgol Sul Eleni", ac fe fyddwn yn ychwanegu iddo fel yr ydym yn mynd ymlaen.

 

Mae yn ddwy brif ran, sef "Ein Ysgol Sul Ni", a fydd yn cynnwys pethau fel "Gwybodaeth i'w Nodi" - megis y gair i gael gafael ynddo mewn adnod neu bennill, ac yn y blaen. Hefyd rydym yn mynd i gasglu pethau o'r gorffennol ynghyd o dan y teitl "Hanes". Mae'r pennawd yma yn cynnwys "Cywaith Lluniau Hanesyddol" ble fyddwn yn ychwanegu lluniau yn mynd nôl can mlynedd, rhai a gasglwyd pan fu aelodau'r Capel a'r Ysgol Sul yn dod i fewn a lluniau yn dangos digwyddiadau'r capel yn y gorffennol er mwyn gwneud arddangosfa ychydig o flynyddoedd yn ôl. Fe fydd hefyd hanes mwy diweddar fel yr ymddangosodd yn "Papur Ysgol Sul Penyparc".

Diogelwch

 

Gan fod gymaint o sôn wedi bod yn ystod y blynyddoedd diweddar am "Ddiogelwch Plant", a'r ffaith fod rhai pobl gydag amcan ddrwg yn chwilio'r we at eu dibenion eu hun, mae peth ymchwil wedi cael ei wneud er mwyn gweld pa gamau gallwn gymryd i gadw'r plant yn ddiogel wrth adael i'w gwaith a'u hymdrechion perfformio gael eu harddangos.

 

Camau Diogelwch

 

  • Gyda gwaith diweddar, ni fydd enwau plant yn ymddangos wrth ochr eu gwaith. (Fe all fod enwau rhai a fu'n mynychu'r Ysgol Sul yn y gorffennol ymddangos gyda enghreifftiau o hen waith sydd yn ymddangos yn yr adran hanes.)
  • Ni fydd enwau plant yr Ysgol Sul yn ymddangos wrth ochr eu lluniau. (Eto, fe fydd enwau gyda lluniau o'r gorffennol yn yr adran hanes a tynnwyd o leiaf pum mlynedd yng nghynt.)
  • Ni fydd lluniau yn cynnwys enwau'r plant.
  • Ni fydd lluniau plant unigol yn ymddangos, heblaw eu bod mewn masg neu fod rhywbeth arall yn newid eu golwg megys diriwio safon y llun.
  • Fe fydd lluniau o grwpiau yn cael eu gwneud ychydig yn aneglur fel bod ddim plant unigol yn sefyll allan.
    Y gobaith yw eu gwneud yn ddigon aneglur fel na all ddieithriaid eu pigo allan pe byddent yn dod ar eu traws o amgylch y pentref, ond bod y plant a pherthnasau clos yn medru eu hadnabod.

    (Dywed ambell restr diogelwch y gallwch ddefnyddio dim ond enw cyntaf plant, neu ffug enw - os oes unrhyw riant am i ni wneud hyn fe all hyn gael ei drefnu. Os gwelwch unrhywbeth nad ydych yn hapus gyda fe yng nghynwys y wefan, rhowch wybod i ni ac fe gaiff ei dyni i lawr, neu os yn rhan o lun sydd yn cynnwys eraill fe all cael eu guddio.)

Trafod Pellach

 

Mae'r gwaith yma mewn cyfnod o ddatblygiad. Os oes gennych unrhyw bwynt yr hoffech drafod, ynglyn â'r gwaith ei hun neu'r camau diogelwch, dewch i drafod ef gyda Miss Gwyneth George amser yr Ysgol Sul (mae rhan amlaf i fyny yn y festri o leiaf hanner awr cyn dechrau'r Ysgol Sul os ydych am). Os cred unrhyw un fod angen newid llun neu destun, rhowch wybod i ni.

 

 

 

 

Ysgol Sul Penyparc : Nodiadau am y Wefan

 

 

 

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth